Ngày 28/08/2013, 15:58'
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 - Sở GD
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp tiểu học năm học 2013-2014 của Sở giáo dục đào tạo Hà Nội
 

UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
   
 

Số: 8528/SGD&ĐT-GDTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   
 

                     Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2013 

V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ

 cấp tiểu học năm học 2013-2014

 

Kính gửi:    - Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã.

                          - Các trường chuyên biệt trực thuộc Sở GD & ĐT

 

       - Căn cứ Chỉ thị số 3004/CT-BGDĐT ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013-2014;

         - Căn cứ Quyết định số 1840 /QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

         - Căn cứ Hướng dẫn số 5478/BGD&ĐT-GDTH ngày 8 tháng 8 năm 2013 của Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ  giáo dục tiểu học năm học 2013-2014 và Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013-2014 của ngành GD&ĐT Hà Nội.

         Sở Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường chuyên biệt trực thuộc thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 đối với cấp tiểu học như sau:

A- NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Năm học 2013-2014, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế; thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, giáo dục tiểu học Hà Nội tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” lồng ghép với cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và các cuộc vận động của ngành giáo dục Hà Nội; xây dựng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Tập trung đẩy mạnh đổi mới nội dung và phương pháp dạy học, đánh giá kết quả học tập phù hợp với từng đối tượng và tâm sinh lý của học sinh tiểu học đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng; chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh. Triển khai có hiệu quả dạy học ngoại ngữ theo chương trình mới; tổ chức thí điểm mô hình trường học mới VNEN nhằm đổi mới đồng bộ phương pháp dạy, phương pháp học và kiểm tra, đánh giá; tiếp tục thí điểm và triển khai mô hình trường Chất lượng cao; tiếp tục triển khai giảng dạy tài liệu giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh thủ đô. Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lí chỉ đạo, bồi dưỡng và đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý.

Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, quan tâm công tác chăm sóc giáo dục trẻ khuyết tật, tàn tật, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, đẩy mạnh tổ chức dạy học 2 buổi / ngày. Đầu tư xây dựng phòng học giảm các điểm trường lẻ, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học.

B-NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I. Phát huy hiệu quả, tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua.

            1.Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phát huy hiệu quả cuộc vận động về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. Việc triển khai thực hiện các cuộc vận động này cần thiết thực, cụ thể với yêu cầu đặc thù của ngành và cấp học, đặc biệt coi trọng việc giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp, nhân cách nhà giáo; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lí nghiêm minh những hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm và xâm phạm thân thể học sinh.

2. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 40/2008/CT-BGD&ĐT ngày 22/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát động và triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” gắn với cuộc vận động “ Xây dựng Nhà trường văn hóa, Nhà giáo mẫu mực, Học sinh thanh lịch” cần chú trọng các hoạt động:

- Tăng cường giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh thông qua các môn học và các hoạt động giáo dục, đồng thời chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng trong việc giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh, xây dựng qui tắc ứng xử văn hóa trong và ngoài nhà trường.

- Đẩy mạnh việc xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp; xây dựng đủ nhà vệ sinh sạch sẽ cho giáo viên và học sinh.

-  Các trường tự đánh giá, Sở và Phòng GD & ĐT kiểm tra công nhận đạt danh hiệu “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” theo tiêu chí đã ban hành. Tổ chức giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm, nhân rộng các điển hình về phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

- Triển khai tốt việc giảng dạy đại trà bộ tài liệu “Giáo dục nếp sống thanh lịch - văn minh cho học sinh Hà Nội”.

- Đưa các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống, tuyên truyền giáo dục về lịch sử địa phương, đặc biệt truyền thống của Thủ đô ngàn năm văn hiến; tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức các trò chơi dân gian, hoạt động tập thể phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. Hướng dẫn để khuyến khích học sinh chủ động tham gia tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

- Tổ chức "Tuần làm quen" đầu năm học mới đối với lớp 1 nhằm giúp học sinh thích nghi với môi trường học tập mới và cảm thấy vui thích khi được đi học.

- Tổ chức lễ khai giảng năm học mới trang trọng, gọn nhẹ, vui tươi tạo không khí phấn khởi cho học sinh bước vào năm học mới và tổ chức lễ ra trường trang trọng, tạo ấn tượng sâu sắc cho học sinh hoàn thành chương trình tiểu học trước khi ra trường.

II/ Thực hiện Kế hoạch dạy-học và Chương trình giáo dục

                        1.Thực hiện kế hoạch giáo dục:   

                        1.1. Đối với trường, lớp dạy học 1 buổi/ ngày: thời lượng tối đa 5 tiết/buổi, tối thiểu 5 buổi/tuần. Nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (4 tiết/tháng) được thực hiện tích hợp, lồng ghép vào các môn: Mĩ thuật, Âm nhạc, Thủ công/Kĩ thuật theo hướng dạy học phù hợp với điều kiện thực tế địa phương và nhà trường (truyền thống văn hóa, nghề nghiệp của địa phương, năng lực giáo viên và thiết bị dạy học của nhà trường). Các trường phải xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi và phù đạo học sinh yếu, kém đảm bảo đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng. Việc giao bài tập về nhà với số lượng và mức độ vừa phải phù hợp với trình độ và khả năng của học sinh.

1.2. Đối với trường, lớp dạy học 2 buổi/ ngày: tiếp tục mở rộng qui mô nâng số học sinh học 2 buổi/ ngày đạt  tỷ lệ trên 85% và nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ ngày để đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện. Thời lượng tối đa không quá 7 tiết giáo dục văn hóa / ngày (đối với những lớp học tiếng Anh tăng cường hoặc làm quen tiếng Anh dạy không quá 37 tiết/tuần). Giáo viên cần hướng dẫn học sinh tự học và tạo mọi điều kiện để học sinh hoàn thành bài học tại lớp và sử dụng có hiệu quả tài liệu bổ trợ, tuyệt đối không yêu cầu học sinh làm thêm bài tập ở nhà. Nghiêm cấm việc tổ chức dạy thêm cho học sinh tiểu học (kể cả các ngày nghỉ). Các trường ở các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển cần tăng cường các hoạt động thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. Hoạt động ngoại khóa, hoạt động  giáo dục ngoài giờ lên lớp, câu lạc bộ ... được tổ chức linh hoạt theo khả năng và nhu cầu của học sinh.

* Đối với việc trông giữ học sinh ngoài giờ học chính khóa (theo văn bản hướng dẫn riêng)

          1.3. Đối với các lớp dạy học trên 5 buổi/tuần: tham khảo Hướng dẫn học 2buổi/ngày của Sở GD & ĐT để lập kế hoạch dạy học cho các khối, lớp.  

2. Chương trình:

2.1.Thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 5/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở tiểu học; Công văn số 7975/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2009 về việc Hướng dẫn dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật ở tiểu học; Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 về Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông; Hướng dẫn số 5478/BGD&ĐT-GDTH ngày 08/08/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2013-2014. Việc điều chỉnh nội dung và yêu cầu các môn học và các hoạt động giáo dục cần được thực hiện một cách linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện dạy học của địa phương. Tiếp tục đổi mới kiểm tra, đánh giá các môn Đạo đức, Thủ công, Mĩ thuật, Âm nhạc theo hướng thiết thực, gọn nhẹ.

  • Thực hiện chương trình các môn học phải đảm bảo các yêu cầu cần đạt về chuẩn kiến thức, kỹ năng cơ bản theo đúng “Hướng dẫn dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình”. Tăng cường việc dạy học tích hợp giáo dục kỹ năng sống; giáo dục bảo vệ môi trường; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; Quyền và bổn phận trẻ em; Bình đẳng giới; An toàn giao thông; phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống HIV/AIDS... vào các môn học và hoạt động giáo dục cần đảm bảo hợp lý, hiệu quả, không gây áp lực đối với học sinh và giáo viên. Tăng cường giáo dục lịch sử, địa lý địa phương giúp cho học sinh thêm hiểu biết và giáo dục tình cảm và tình yêu quê hương.

2.2. Dạy Ngoại ngữ và Tin học thực hiện theo Hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Triển khai Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020” theo Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện dạy 4 tiết/tuần từ lớp 3, 4,5 ở các trường dạy học 2 buổi/ ngày có đủ điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất theo chương trình của Bộ Giáo dục &  Đào tạo.

Các trường khác: Trên cơ sở phù hợp điều kiện thực tế và nhu cầu của học sinh có thể dạy học theo chương trình tự chọn 2 tiết/ tuần hoặc trên 2 tiết/tuần; khuyến khích dạy học tiếng Anh tăng cường hoặc có thể làm quen tiếng Anh bắt đầu từ lớp 1. Thực hiện nghiêm túc công văn số 4329/BGDĐT-GDTH ngày 27/6/2013 về việc chấn chỉnh việc sử dụng sách giáo khoa, tài liệu dạy học Tiếng Anh tiểu học. Chương trình và tài liệu đưa vào sử dụng trong nhà trường phải qua thẩm định và được sự cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Triển khai dạy tiếng Anh phải đảm bảo dạy đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh và thống nhất kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo hướng dẫn của Công văn 3032/BGDĐT-GDTH ngày 09/5/2013 và công văn số 4845/SGD&ĐT-GDTH ngày 22/5/2013 của Sở GD&ĐT V/v hướng dẫn kiểm tra đánh giá cuối năm môn Tiếng Anh lớp 3, lớp 4, lớp 5 từ năm học 2012-2013

Các Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, giám sát việc các trường tiểu học thực hiện các chương trình liên kết, chương trình có yếu tố nước ngoài và chịu trách nhiệm về kết quả học tập của học sinh.

- Riêng môn Tiếng Pháp, dạy học theo hướng dẫn của Ban điều hành Đề án tăng cường tiếng Pháp (VALOFRASE) của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.3.Tiếp tục thực hiện tổ chức dạy học môn Tin học theo Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ở những nơi có đủ điều kiện.

            3. Triển khai thí điểm Mô hình trường học mới (VNEN)

- Tiếp tục triển khai thí điểm mô hình trường học mới tại trường TH Tả Thanh Oai (H. Thanh Trì) và mở rộng tại 50 trường trên tinh thần tự nguyện ở 15 quận, huyện.   Các Phòng GD & ĐT chỉ đạo nhà trường cần tập trung đổi mới hoạt động sư phạm, chuyển đổi từ dạy học truyền thụ của giáo viên sang tổ chức hoạt động tự học của học sinh, quá trình tự học, tự giáo dục là trung tâm của hoạt động giáo dục.

 Để việc thí điểm đạt hiệu quả, các nhà trường cần làm tốt công tác bồi dưỡng giáo viên theo hướng tự học, tự bồi dưỡng, tự làm đồ dùng dạy học, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp qua sinh hoạt chuyên môn tại tổ, trường. Giáo viên hướng dẫn học sinh sử dụng tài liệu Hướng dẫn học tập để tự học, tự đánh giá; tổ chức cho học sinh hoạt động khám phá, phát hiện kiến thức, kĩ năng mới thông qua quá trình học tập mang tính hợp tác. Giáo viên chỉ hỗ trợ và hướng dẫn học sinh khi cần thiết. Nhà trường cần chủ động tuyên truyền giới thiệu chia sẻ nội dung trường học mới với phụ huynh và cộng đồng tạo sự gắn kết chặt chẽ nhằm phát huy vai trò tích cực của phụ huynh và cộng đồng cùng tham gia với nhà trường chăm sóc giáo dục học sinh với các hình thức đa dạng phong phú. Các trường tiểu học có biện pháp gắn kết chặt chẽ với phụ huynh và cộng đồng nhằm phát huy vai trò tích cực của phụ huynh và cộng đồng.

4. Tiếp tục triển khai thí điểm phương pháp "Bàn tay nặn bột" ở môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1,2,3 môn Khoa học ở lớp 4,5 theo Quyết định số 6120/QĐ-BGDĐT ngày 01/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, và Công văn số 3535 /BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 về việc Hướng dẫn triển khai thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác. Tổ chức sơ kết thực hiện thí điểm một năm để đánh giá rút kinh nghiêm, từng bước mở rộng phạm vi triển khai, nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Tự nhiên – Xã hội, môn Khoa học thông qua việc áp dụng phương pháp Bàn tay nặn bột. Ban giám hiệu các nhà trường cần tạo điều kiện và giao quyền cho giáo viên chủ động vận dụng ở mức độ phù hợp. Giáo viên được chủ động bố trí thời gian hợp lý để hướng dẫn học sinh học tập.

5. Tiếp tục triển khai thí điểm dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới tại 10 trường tiểu học (quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Long Biên, Hoàng Mai, Hà Đông, Thanh Xuân).

6. Tập  trung thực hiện đổi mới phương pháp dạy-học: Tổ chức dạy học theo hướng hoạt động, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Những nơi có điều kiện chủ động thực hiện mô hình dạy học phân hoá theo các nhóm đối tượng học sinh trong cùng một lớp đảm bảo phù hợp với từng đối tượng.

  • Tập trung chỉ đạo dạy-học và tổ chức các hoạt động đối với học sinh lớp 1.
  • Tập trung chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy - học trên cơ sở đảm bảo Chuẩn kiến thức và kỹ năng các môn học, vận dụng linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức phù hợp với trình độ và khả năng nhận thức của học sinh địa phương. Giao trách nhiệm cho giáo viên chủ động thực hiện phân phối chương trình môn học theo từng tuần. Mỗi giáo viên chủ động xây dựng kế hoạch giảng dạy bám sát yêu cầu cơ bản của chương trình.
  •  Kế hoạch dạy học phải thể hiện rõ những hoạt động của giáo viên và học sinh. Kết hợp hài hoà các hình thức và phương pháp tổ chức dạy học sao cho giờ học trên lớp nhẹ nhàng và có hiệu quả cao, tuyệt đối không dạy quá tải, giảm yêu cầu học thuộc lòng, nhớ máy móc nhiều sự kiện, số liệu, câu văn, bài văn mẫu; coi trọng thực hành vận dụng, khuyến khích khả năng sáng tạo của học sinh. Đối với lớp 4, lớp 5 giáo viên cần hướng dẫn và rèn luyện cho học sinh kỹ năng ghi vở và khả năng tự học. Các nhà trường cần xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng để giáo viên tham khảo, học sinh luyện tập và vận dụng sáng tạo các nội dung đã học.
  • Tiếp tục triển khai tích cực Chuyên đề “Luyện phát âm và viết đúng hai phụ âm đầu L, N” đối với giáo viên và học sinh cấp Tiểu học tại một số khu vực trên địa bàn thành phố.

7. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh:

Tiếp tục đổi mới nhận thức về nhận xét và đánh giá hạnh kiểm phù hợp với lứa tuổi học sinh, tránh nhận xét, đánh giá “hành vi đạo đức” của trẻ quá nặng nề, không phù hợp tâm lý trẻ. Việc giáo dục đạo đức học sinh phải đồng thời gắn  với việc dạy văn hóa và các hoạt động giáo dục khác trong và ngoài nhà trường.

 - Thực hiện khảo sát chất lượng đầu năm học môn Tiếng Việt và Toán đối với học sinh khối 2,3,4,5 để phân loại học sinh trong lớp, điều chỉnh phương pháp dạy học cho phù hợp với từng đối tượng (không tổ chức khảo sát để sắp xếp lại lớp); Các trường tiểu học quản lý tốt việc kiểm tra định kỳ cuối kỳ I để có kế hoạch giúp đỡ học sinh yếu, kém vươn lên trong học kỳ II. Ở từng môn học, từng lớp học, không vì thành tích mà vi phạm nguyên tắc chính xác, khách quan trong đánh giá, xếp loại học sinh. Kiểm tra định kỳ và xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh lớp 5 thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thực hiện theo Thông tư 32/2009/TT-BGD&ĐT ngày 27/9/2009 của Bộ GD & ĐT về việc Đánh giá xếp loại học sinh tiểu học. Đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật đánh giá theo Thông tư 39/2009/TTBGD&ĐT ngày 29/12/2009 của Bộ GD & ĐT về Qui định giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Kiểm tra, đánh giá học sinh căn cứ vào chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình, việc kiểm tra, đánh giá phải góp phần làm giảm sự học tập quá tải ở học sinh. Thực hiện đánh giá học sinh theo hướng động viên, khuyến khích, ghi nhận sự tiến bộ hằng ngày của từng học sinh, giúp học sinh cảm thấy tự tin và vui thích với các hoạt động học tập. Tăng cường đánh giá thường xuyên bằng nhận xét, trong đó chú trọng nhận xét cụ thể của giáo viên về những nội dung học sinh đã thực hiện được và những nội dung chưa thực hiện được để có kế hoạch động viên, giúp đỡ học sinh kịp thời. Đối với học sinh lớp 1 thực hiện theo Hướng dẫn số 5478/BGD&ĐT-GDTH ngày 08/08/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2013-2014: Đặc biệt, đối với lớp 1, khuyến khích giáo viên chỉ nhận xét, không chấm điểm học sinh; nếu chấm điểm, giáo viên không nên thông báo điểm số cho gia đình học sinh; giáo viên tuyệt đối không có biểu hiện so sánh giữa các học sinh, chê trách học sinh trong bất kỳ hoàn cảnh nào, với bất kỳ động cơ nào.

8. Tổ chức tốt các kỳ thi:

- Không tổ chức thi học sinh giỏi các khối lớp ở cấp quận (huyện, thị xã). Đơn vị nào có điều kiện có thể tổ chức giao lưu học sinh giỏi nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giao lưu Tiếng Việt dành cho học sinh dân tộc ít người.

- Thi viết chữ đẹp cấp trường, cấp quận (huyện, thị xã).

- Thi Ô lim pic tiếng Anh các cấp (có văn bản hướng dẫn sau).

- Tham gia thi giải toán trên internet, tiếng Anh trên internet.

- Chọn cử 01 đơn vị quận (huyện, thị xã) tham gia Olimpíc toán Tuổi thơ.

- Thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi: Cấp Thành phố (có văn bản hướng dẫn sau). Cấp cơ sở: tổ chức thi giáo viên dạy giỏi do quận, (huyện, thị xã) chỉ đạo theo tinh thần dạy đủ môn và ở các khối lớp.

9.Về các hoạt động giáo dục khác:

9.1. Về hoạt động giáo dục đạo đức:Thực hiện tốt kế hoạch 3842/KH-GD&ĐT ngày 23/3/2009 về giáo dục đạo đức, pháp luật, truyền thống lịch sử Thủ đô và phong cách người Hà Nội cho học sinh Tiểu học. Coi trọng nội dung giờ sinh hoạt tập thể, tiết chào cờ và sinh hoạt truyền thống; đổi mới phương pháp dạy - học môn Đạo đức, thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức vào các môn học và tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh sao cho nhẹ nhàng, tự nhiên, hiệu quả, triển khai giảng dạy tài liệu giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh thủ đô. Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng trong công tác giáo dục đạo đức học sinh.

9.2. Tích cực tổ chức và tham gia các cuộc thi thể dục thể thao. Khuyến khích tổ chức các hoạt động phát triển năng lực học sinh về các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể thao phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của học sinh tiểu học.

9.3. Tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị 23/2006/CT-TTg ngày 12/7/2006 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường công tác y tế trong các trường học, các quy định về vệ sinh trường học. Đặc biệt quan tâm việc tuyên truyền và phòng chống các loại dịch bệnh. Vận động tối đa học sinh tham gia bảo hiểm theo tinh thần tự nguyện, để tạo điều kiện phục vụ cho việc chăm sóc sức khoẻ ban đầu, hỗ trợ kinh phí để xây dựng phòng y tế của nhà trường. Kết hợp các chương trình giáo dục “dinh dưỡng học đường”, “vệ sinh răng miệng”, “Bảo vệ môi trường”... với các hoạt động hỗ trợ giáo dục ngoại khóa khác.

9.4. Thực hiện tốt kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh. Giáo dục an toàn giao thông cho học sinh thông qua chương trình nội khóa và các hoạt động ngoại khoá tại các nhà trường, xây dựng trường học an toàn.

9. 5. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với Quận, Huyện đoàn để triển khai tốt công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh với công tác giáo dục của nhà trường. Phối hợp tổ chức Hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi theo Thông tư số 52/2012/TT-BGDĐT ngày 19/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

III/ Sách, thiết bị giáo dục.

1. Sách giáo khoa:

 Thực hiện theo Hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Bộ GD & ĐT; nghiêm túc thực hiện chủ trương cấp sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, con liệt sĩ, con thương binh, cần tăng cường xây dựng tủ sách dùng chung nhằm tạo điều kiện cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh diện chính sách có thể thuê hoặc mượn, đồng thời giáo dục học sinh ý thức giữ gìn và bảo quản sách để có thể sử dụng trong nhiều năm. Đảm bảo 100 % học sinh đến trường đều có sách giáo khoa. Các nhà trường sắp xếp thời khóa biểu hợp lý, giáo viên phối hợp với cha mẹ học sinh để hướng dẫn việc sử dụng sách, vở, đồ dùng học tập để học sinh không phải mang nhiều sách, vở khi đến trường. Trường học dạy học 2 buổi /ngày cần tổ chức cho học sinh để sách, vở và đồ dùng học tập tại lớp.

Sở Giáo dục và Đào tạo không chỉ đạo và tổ chức phát hành tài liệu tham khảo, bổ trợ. Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm và kiểm soát việc đưa tài liệu tham khảo, bổ trợ vào các nhà trường. Hiệu trưởng các nhà trường chịu trách nhiệm quản lý, kiểm soát và hướng dẫn sử dụng tài liệu tham khảo, bổ trợ ở các lớp để đảm bảo có hiệu quả.

2. Thiết bị dạy học:

            Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng thiết bị dạy học để sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu qui định tại Thông tư số 15/2009/TT-BGD&ĐT ban hành ngày 16/7/2009 của Bộ GD & ĐT. Đối với môn Tiếng Anh, thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 5893/BGD ĐT-CSVC ngày 06/9/2011, không khuyến khích việc mua sắm các thiết bị đắt tiền, hiệu quả sử dụng thấp.

Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của viên chức làm công tác TBDH, tiếp tục đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học thông qua các hoạt động làm mới, cải tiến, sửa chữa đồ dùng dạy học; thu thập, tuyển chọn các sản phẩm tốt để lưu giữ, phổ biến, nhân rộng trong toàn ngành. Tăng cường việc sử dụng đồ dùng dạy học trong các tiết học một cách thiết thực và hiệu quả (tránh lạm dụng và hình thức), hướng dẫn học sinh tích cực sử dụng bộ đồ dùng học tập đã được trang bị, không để tình trạng đồ dùng tới lớp mà học sinh không được sử dụng. Khuyến khích sử dụng các phần mềm dạy học, thiết bị điện tử  phục vụ việc dạy và học. Các phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các nhà trường thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc sử dụng thiết bị dạy học đồng thời quan tâm việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của viên chức phụ trách thiết bị dạy học. Bảo quản tốt và sử dụng hiệu quả đàn piano kĩ thuật số trong giờ học âm nhạc và các hoạt động giáo dục khác.

- Triển khai Đề án “Phát triển thiết bị dạy học tự làm giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn 2010-2015” theo Quyết định số 4045/QĐ-BGDĐT ngày 16/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

                        IV/ Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

         Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng. Thực hiện tốt chỉ thị số 40- CT/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng về xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

- Chú trọng bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên về: Nội dung, quan điểm đổi mới công tác quản lí, chỉ đạo cấp học nói chung, công tác chỉ đạo và quản lí việc dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng nói riêng. Đặc biệt quan tâm tự bồi dưỡng nâng cao năng lực theo Chuẩn hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học; bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới quản lí chỉ đạo và trong đổi mới phương pháp dạy học. Triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên theo Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học (ban hành theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011) và Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học (ban hành theo Thông tư số 26/2013/TT-BGDĐT ngày 10/7/2013). Tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên tiếng Anh học bồi dưỡng và tự bồi dưỡng để nâng chuẩn trình độ theo khung năng lực ngoại ngữ châu Âu.

- Các trường không đủ giáo viên dạy các môn chuyên biệt (Thể dục, Mỹ thuật, Âm nhạc) cần có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên để dạy đủ và đảm bảo chất lượng dạy học.

- Tăng cường tổ chức các chuyên đề về dạy - học các môn học để rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở các khối lớp. Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên về vai trò và vị trí của công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo, tăng cường công tác đào tạo và bồi dưỡng, tự bồi dưỡng  nâng cao trình độ tin học cho giáo viên. Thực hiện đúng qui định về việc sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn, đảm bảo chất lượng.

   - Thực hiện tốt quy chế dân chủ, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong hoạt động dạy học, đặc biệt là trau dồi phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn đồng thời với việc nâng cao năng lực và nghiệp vụ sư phạm trong giáo dục học sinh.

V/ Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học. Điều chỉnh quy mô sắp xếp mạng lưới trường lớp, đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng trường chuẩn quốc gia.

1. Phấn đấu duy trì và nâng cao chất lượng PCGDTH đúng độ tuổi, cụ thể:

- Tổ chức tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Huy động trẻ 6 tuổi ra lớp 1 đạt từ 98% - 99% tiến tới đạt 100% ở tất cả các quận (huyện, thị xã).

- Học sinh tiểu học học đúng độ tuổi (cả cấp học) đạt 95% - 99%.

- Vận động tối đa và tạo mọi cơ hội để các em có hoàn cảnh khó khăn, thiệt thòi ra lớp. Tổ chức các lớp học linh hoạt cho trẻ em lang thang cơ nhỡ với kế hoạch dạy học và thời khóa biểu phù hợp.

- Nâng cao hiệu quả công tác thu thập và quản lý số liệu công tác PCGD. Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu thập, quản lí số liệu về PCGDTH.

- Rà soát kiểm tra công nhận các đơn vị đạt chuẩn PCGD đúng độ tuổi Mức độ 1 và Mức độ 2 theo Thông tư 36/2009/TT BGD&ĐT ngày 4/12/2009 của Bộ GD & ĐT nhằm phản ánh đúng tình hình thực tế, phấn đấu đạt chuẩn ở mức độ cao hơn. Các quận, huyện còn các đơn vị chưa đạt chuẩn PCGDTH đúng độ tuổi mức độ 2, cần có những giải pháp tích cực nhằm phấn đấu đạt Chuẩn PCGDTH ĐĐT mức độ 2 trong năm 2013.

            2. Thực hiện tốt kế hoạch và chỉ tiêu huy động trẻ khuyết tật ra lớp: Kết hợp với các ban ngành của địa phương để tiến hành rà soát, bổ sung danh sách và số liệu học sinh khuyết tật đã điều tra hàng năm để thực hiện tốt Quy định về giáo dục hoà nhập dành cho người tàn tật, khuyết tật ban hành theo quyết định số 23/2006/QĐ BGD-ĐT ngày 22/5/2006 của Bộ GD & ĐT về việc chăm sóc giáo dục trẻ khuyết tật. Huy động tối đa trẻ tàn tật còn sức khoẻ ra các lớp hoà nhập, bán hoà nhập, chuyên biệt. Nhà trường cần huy động các nguồn lực để hỗ trợ cho học sinh và giáo viên trong dạy học hòa nhập trẻ khuyết tật.

   3. Các phòng Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu để điều chỉnh quy mô, sắp xếp mạng lưới trường lớp hợp lý, tham mưu với UBND quận, (huyện, thị xã) để thực hiện qui hoạch mạng lưới trường, lớp đảm bảo phù hợp với tốc độ phát triển dân cư trong khu vực (đặc biệt quan tâm việc tăng dân số cơ học trên địa bàn). Tích cực tham mưu việc tách triệt để trường tiểu học ra khỏi trường THCS về CSVC, xóa phòng học cấp 4, phòng học tạm, giảm tối đa các điểm trường lẻ, đảm bảo tất cả các nhà trường đều có đủ nhà vệ sinh cho giáo viên và học sinh đúng quy cách.

- Bổ sung phòng học và các phòng điều kiện để thực hiện tốt việc tổ chức học 2 buổi/ngày, Khuyến khích tổ chức bán trú cho học sinh; linh hoạt, đa dạng hoạt động bán trú. Nhà trường cần tăng cường kiểm tra vệ sinh, an toàn thực phẩm để đảm bảo  sức khoẻ học sinh.

- Mua mới, thay thế, sửa chữa, sắp xếp để đáp ứng các tiêu chuẩn về bàn, ghế học sinh theo qui định của thông tư 26/2011/TTLT-BGD&ĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011 về tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, THCS, THPT.

- Quan tâm đầu tư xây dựng thư viện đảm bảo theo các tiêu chuẩn của thư viện chuẩn.

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các nhà trường rà soát, đánh giá theo Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/ 2012 ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia và các văn bản hướng dẫn của Bộ căn cứ kết quả đánh giá lập kế hoạch và tham mưu với các cấp quản lý để phấn đấu đạt trường chuẩn quốc gia ở mức độ 1 và mức độ 2. Nếu khuôn viên trường, lớp chưa đạt về bình quân diện tích/học sinh thì cần đầu tư nội thất, thiết bị đầy đủ, khang trang, sạch đẹp đảm bảo quy định về Mức chất lượng tối thiểu. Cần tích cực tham mưu với UBND quận (huyện, thị xã) để mở rộng diện tích, đầu tư CSVC cho các trường có khả năng đạt trường chuẩn, phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trong năm 2013 và có kế hoach xây dựng trường chuẩn quốc gia trong năm 2014. Các quận (huyện, thị xã) tổ chức kiểm tra lại các trường đã được công nhận đạt chuẩn giai đoạn từ năm 1997 đến năm 2006 để đề nghị UBND Thành phố kiểm tra công nhận theo tiêu chuẩn quy định theo Thông tư 59.

VI/ Đổi mới công tác quản lý:

1. Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục:

- Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra chuyên môn và quản lý chất lượng giáo dục, tăng cường trật tự, kỷ cương, nền nếp trong trường tiểu học. Thanh tra công tác quản lý việc dạy thêm học thêm, công tác thu - chi trong trường học. Tăng cường kiểm tra đột xuất; xử lý nghiêm các sai phạm sau thanh tra, kiểm tra.

         - Thực hiện việc đánh giá ngoài trường tiểu học: tại 29 trường/29 quận, huyện, TX.

         2. Công tác thi đua khen thưởng:

         - Đổi mới công tác thi đua khen thưởng với tinh thần thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Hai không” của ngành. Tổ chức các phong trào thi đua phải thiết thực và hiệu quả, đánh giá thi đua phải công bằng, khách quan, kết quả thi đua phải có tác dụng tích cực nhằm động viên và thúc đẩy các phong trào.

3. Công tác quản lý, chỉ đạo:

Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, thực hiện nghiêm túc phương châm “Bám sát cơ sở, kỷ cương nghiêm, chất lượng thực, hiệu quả cao”;  thực hiện đúng chế độ thu chi tài chính, tuyển sinh theo quy định. Chống dạy thêm và ép buộc học sinh học thêm ở tiểu học dưới mọi hình thức. Thực hiện “Ba công khai” và “Bốn kiểm tra” theo Chỉ thị số 47/2008/CT-BGD&ĐT ngày 13/8/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường tiểu học và các trường trung học cơ sở trên cùng địa bàn phối hợp bàn giao chất lượng học sinh lớp 5 lên lớp 6. Trong mỗi nhà trường tổ chức tốt việc bàn giao chất lượng học sinh lớp dưới lên lớp trên.

-Phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường Tiểu học thực hiện nghiêm túc Thông tư 28/2009/TT-BGD&ĐT ngày 21/10/2009 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông. Hướng dẫn các trường xây dựng Quy chế làm việc và quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo công khai dân chủ. Thực hiện tốt quy chế dân chủ chống những biểu hiện tiêu cực trong quản lý dẫn đến mất đoàn kết nội bộ trong nhà trường.

-Tiếp tục tăng cường công tác quản lý thu chi trong các trường tiểu học, thực hiện nghiêm túc theo Công văn số 5584/BGDĐT ngày 23/8/2011 về việc tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục. Việc quản lý và sử dụng các khoản tài trợ tự nguyện bằng tiền, hiện vật của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện theo Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc tài trợ cho các cơ sở giáo dục.

- Để chuẩn bị cho năm học 2013-2014 các phòng GD & ĐT cần chỉ đạo: Thực hiện tốt chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1.

- Các Phòng Giáo dục cần  tăng cường quản lý, chỉ đạo, kiểm tra toàn diện các trường tiểu học ngoài công lập theo các tiêu chuẩn như đối với các trường tiểu học công lập khác thuộc quận (huyện, thị xã) tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở trường tư thục có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu học tập của xã hội. Đặc biệt quản lý chặt chẽ các trường tiểu học có yếu tố nước ngoài.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý. Khuyến khích sử dụng các phần mềm quản lý học sinh, quản lý cán bộ giáo viên. Tăng cường tổ chức phổ biến các sáng kiến kinh nghiệm có chất lượng tốt.

4. Thực hiện thông tin báo cáo theo định kỳ:

  • Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định, bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời và đầy đủ. Các quận, (huyện, thị xã) và các trường cần có chế độ cập nhật, lưu  trữ thông tin giáo dục, coi thông tin báo cáo là một trong các hoạt động quan trọng của quản lý GD ở trong các nhà trường và ở các cấp chỉ đạo. Cần ứng dụng tin học vào việc nhận và gửi công văn.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

   Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Bộ GD-ĐT và Sở GD-ĐT Hà Nội, các Phòng Giáo dục và Đào tạo cần chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện nhiệm vụ năm học đối với cấp tiểu học của quận, (huyện, thị xã) và triển khai tới các trường tiểu học, Sở GD-ĐT sẽ kiểm tra, đánh giá, xếp loại các đơn vị theo các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ năm học mà Sở đã đề ra. Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề vướng mắc cần giải quyết, Phòng Giáo dục và Đào tạo phản ánh về Sở GD-ĐT (qua phòng GD Tiểu học) để kịp thời giải quyết.

 

Nơi nhận:

- Bộ GD &ĐT (để B/C)

- Các Đ/c Ban giám đốc.

- Các Phòng GD             

- Các phòng, ban sở        (T/hiện)

- Lưu. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

(đã ký)

 

 

                         Nguyễn Hữu Độ

 

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CẤP TIỂU HỌC

Năm học 2013 - 2014

(kèm theo văn bản Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2013-2014)

 

Ngoài các hoạt động và công tác đột xuất của các cấp, Sở GD-ĐT dự kiến định hướng kế hoạch công tác của cấp Tiểu học trong năm học 2013-2014 như sau:

* Tháng 9, tháng 10/2013 :

  - Ổn định tổ chức, triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm học. Tổ chức ngày “Toàn dân đưa trẻ đến trường”- Khai giảng năm học mới.

- Các nhà trường tổ chức khảo sát chất lượng học tập đầu năm học.

- Hội nghị chỉ đạo GD Tiểu học đầu năm học, tổ chức chuyên đề các môn học.

- Triển khai đại trà giảng dạy bộ tài liệu giáo dục nếp sống văn minh cho học sinh thủ đô.

- Phòng GD nộp báo cáo đầu năm học về Sở GD ( trước ngày 20 tháng 9/2013 ).

- Phòng GD chỉ đạo các trường tổ chức tự kiểm định chất lượng giáo dục, hội giảng, thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

- Phòng GD chỉ đạo các trường kiểm tra khảo sát tự đánh giá theo tiêu chuẩn trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia, trường học thân thiện và có kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn QG, trường học thân thiện của đơn vị.

- Sở kiểm tra, tư vấn, góp ý xây dựng trường chuẩn QG theo đề nghị của quận, huyện.

       - Tổ chức các hoạt động ngoại khóa giáo dục tập thể cho HS ở các trường:

   + Tổ chức hoạt động hưởng ứng “Tháng ATGT” trong các trường tiểu học; Tiếp tục thí điểm giảng dạy “An toàn giao thông cho HS Tiểu học”, tập huấn giáo dục môi trường.

   + Các phòng GD và các nhà trường xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động “Phòng chống tai nạn thương tích cho HS”; Chương trình Y tế học đường, tổ chức khám sức khỏe cho học sinh, vệ sinh an toàn thực phẩm …

- Cấp quản lí giáo dục kiểm tra các hoạt động của nhà trường.

* Tháng 11, tháng 12/2013:

- Tiếp tục tổ chức chuyên đề các môn học.

- Kiểm định chất lượng giáo dục các trường tiểu học (theo kế hoạch của Sở).

            - Tiếp tục kiểm tra, tư vấn, góp ý xây dựng trường chuẩn QG theo đề nghị của quận, huyện.

- Phòng GD tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp quận, huyện, thị xã.

- Kiểm tra, đánh giá phong trào, thi “Vở sạch chữ đẹp” ở cấp trường.

- Thi Toán và Tiếng Anh trên internet cấp trường.

- Phòng GD nộp báo cáo danh sách trường đăng kí danh hiệu thi đua cấp TP (gửi phòng GDTH và VP Sở).

- Phòng GD nộp báo cáo giữa Học kì 1 (trước ngày 20 tháng 11) .

- Kiểm tra công nhận PCGDTH đúng độ tuổi.

- Tổ chức các hoạt động giáo dục HS kỉ niệm các ngày lễ  20/11 ; 22/12

- Cấp quản lí giáo dục kiểm tra các hoạt động của nhà trường.

- Tổ chức thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường.

* Tháng 1, tháng 2/2014:

       - Kiểm tra Học kì và Sơ kết Học kì 1. 

- Phòng GD nộp báo cáo Học kì 1 (trước ngày 20/1) .

            - Hội nghị sơ kết học kì 1 và triển khai nhiệm vụ học kì II

- Tổ chức các hoạt động giáo dục HS trong nhà trường: Kỉ niệm ngày 3/2.v..v

- Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp TP (kế hoạch cụ thể theo văn bản hướng dẫn).

- Kiểm định chất lượng giáo dục các trường tiểu học (theo kế hoạch của Sở)

- Tiếp tục khảo sát tư vấn xây dựng trường chuẩn QG và kiểm tra công nhận trường tiểu học đạt Chuẩn Quốc gia theo đề nghị của quận, huyện.

- Thi Toán và Tiếng Anh trên internet cấp quận huyện.

- Cấp quản lí giáo dục kiểm tra các hoạt động của nhà trường.

- Tổ chức thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp quận, huyện.

* Tháng 3, tháng 4/2014 :

- Tổ chức thi viết chữ đẹp cấp quận, (huyện,TX).         

- Kiểm định chất lượng giáo dục các trường tiểu học (theo kế hoạch của Sở)

- Tổ chức Giao lưu học sinh giỏi tiểu học cấp quận, (huyện, TX).

- Thi Olimpic Tiếng Anh cấp thành phố.

- Thi Toán và Tiếng Anh trên internet cấp Thành phố.

- Kiểm tra thư viện đạt chuẩn và thư viện tiên tiến.

- Kiểm tra khảo sát thi đua trường TTXS.

- Tiếp tục khảo sát tư vấn xây dựng trường chuẩn QG và kiểm tra công nhận trường tiểu học đạt Chuẩn Quốc gia theo đề nghị của quận, (huyện, TX).

- Cấp quản lí giáo dục kiểm tra các hoạt động của nhà trường.

- Tổ chức thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thành phố.

* Tháng 5, tháng 6/2014:

- Kiểm tra khảo sát thi đua trường TTXS; tiếp tục kiểm tra thư viện đạt chuẩn và thư viện tiên tiến.

- Tiếp tục khảo sát tư vấn xây dựng trường chuẩn QG và kiểm tra công nhận trường tiểu học đạt Chuẩn Quốc gia theo đề nghị của quận, huyện.

            - Phòng GD nộp SKKN và hồ sơ đề nghị xét thi đua cấp TP và khen thưởng cao.

- Chỉ đạo ôn tập cho HS và kiểm tra cuối năm học.

- Tham gia thi tìm hiểu an toàn giao thông cấp quốc gia; giao lưu phòng chống tai nạn thương tích; tham gia Olimpic toán tuổi thơ, giải toán trên internet, tiếng Anh trên internet, ngày hội môi trường và sữa thế giới.

- Kiểm kê Mức chất lượng tối thiểu các trường tiểu học năm 2014

- Tổng kết năm học 2013-2014.

- Phòng GD nộp báo cáo cuối năm học (trước 31/ 5/2014).

* Tháng 7, tháng 8/2014:

- Kiểm tra hoạt động hè 2014.

- Tuyển sinh lớp 1 năm học 2014-2015.

- Kiểm tra công tác tuyển sinh.

- Hội nghị hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2014-2015.

- Công tác chuẩn bị cho khai giảng năm học mới.

                                                                            SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

 

 

 

 

 
Các bài đã đăng:
« Quay lại
Trang chủ | Ban quản trị | Sitemap | Hỗ trợ | Liên hệ
Copyright © 2012 by tieuhocvinhtuy.com
Địa chỉ: ngõ 34, phố Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội - Điện thoại: 04.38625453